- Algemene voorwaarden

Garantie periode.
2 jaar.

Hoe een artikel retour sturen.

De retourzending kan aangemeld worden vanuit retourneren met vermelding van de reden van retour,indien dit om een defect of probleem gaat graag zo
veel mogelijk informatie vermelden.
Zodra de retourzending in goede staat is ontvangen,vervalt de betalingsverplichting of wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort.
Op onze aanwijzing mogen defecte of verkeerd geleverde producten kosteloos worden geretourneerd.
Volgende produkten mogen gratis geretourneerd worden binnen 14 dagen.
- Complete sets IP-camerasystemen,draadloos of POE.
- Complete sets alarmsystemen AC-05 of AC-08.
- Complete sets videofoon (binnen toestel+buiten toestel).
Alle andere produkten kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na aflevering maar deze kosten zijn voor de klant.

Herroepingsrecht.
DBF Smart-alarmsystemen hanteert een zichttermijn (herroepingsrecht) van 14 werkdagen deze gaat in vanaf de dag van aflevering.
In deze termijn mag u bepalen of het artikel voldoet aan uw verwachting u mag het artikel bekijken.
Het artikel mag in gebruik genomen om getest te worden maar niet geplaatst zijn.
Indien u het product wilt retourneren, vragen wij u eerst contact op te nemen via retourneren door het retour formulier in te vullen met vermelding van het probleem.
Het product dient steeds in de originele verpakking en in onbeschadigde staat te zijn, dit is inclusief de meegezonden handleiding, documentatie en verpakkingsmaterialen van het artikel.
Nadat het artikel bij DBF Smart-alarmsystemen is ontvangen krijgt u het aankoopbedrag teruggestort op uw rekening.

Retourneren met klacht over artikel.
Indien het artikel bij ontvangst gebreken vertoont of wanneer een product is geleverd anders dan besteld, dan kunt u contact u opnemen met onze klantenservice via retourneren met van het defect en zo veel mogelijk relevante informatie te vermelden.
Indien u het product wilt retourneren, vragen wij u eerst contact op te nemen via retourneren door het retour formulier in te vullen met vermelding van het probleem.
Het product dient steeds in de originele verpakking en in onbeschadigde staat te zijn, dit is inclusief de meegezonden handleiding, documentatie en verpakkingsmaterialen van het artikel.
Nadat het artikel bij DBF Smart-alarmsystemen is ontvangen krijgt u het aankoopbedrag teruggestort op uw rekening.
Op onze aanwijzing mogen defecte of verkeerd geleverde producten kosteloos worden geretourneerd.Retour adres.

DBF Smart-alarmsystemen.
Stokrooieweg 58
3511 Stokrooie
België


Instructie's voor retourneren.

1  Contact opnemen met de verkoper via retourformulier met vermelding van de
    reden van retour,indien dit om een defect of probleem gaat graag zo veel mogelijk informatie vermelden.

2  Na ontvangst van retourformulier sturen wij je gratis een retour eticket bij gebreke,of verkeerd geleverd artikel.

3  – Pak het artikel stevig in verpakkingsmatriaal in.
       Het product dient steeds in de originele verpakking en in onbeschadigde staat te zijn, dit is inclusief de meegezonden handleiding, documentatie en verpakkingsmaterialen van het artikel.
    – Sluit de pakbon of betaaloverzicht erbij.
    – Plak het retourticket op de verpakking.

4  Verzend het pakket via de geselecteerde verzendwijze.
 

Algemene voorwaarden.
1. Smart-Alarmsystemen is een beveiligingsbedrijf en geen bewakingsbedrijf.
2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle handelsbetrekkingen van Smart-Alarmsystemen, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de klant. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Smart-Alarmsystemen te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. In geval van interpretatieproblemen hebben de Nederlandstalige algemene voorwaarden van Smart-Alarmsystemen voorrang op de algemene voorwaarden van Smart-Alarmsystemen in andere talen. Smart-Alarmsystemen is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
3. Indien Smart-Alarmsystemen haar factuur dient te richten aan een derde op vraag van de besteller, worden beide als klant beschouwd en zijn beide hoofdelijk tot het factuurbedrag en de toebehoren gehouden.
4. Onze offertes zijn slechts geldig voor de duur vermeld in de offerte. Indien geen termijn werd vermeld, geldt een maximum duur van 1 maand. Smart-Alarmsystemen kan haar prijzen altijd herzien wanneer dergelijke herziening het gevolg is van een wijziging in productiekosten (grondstoffen, lonen, energie). Alle heffingen, taxen, BTW- invoer of accijnzenrechten vastgesteld of verhoogd door de nationale of supranationale overheden, die de grondstof of de goederen treffen, na tot standkoming van de overeenkomst, zullen een overeenkomstige verhoging van de overeengekomen prijs tot gevolg hebben. Alle boeten, heffingen en belastingen van welke aard ook geheven of nog te heffen door de bevoegde overheid, zijn ten laste van de klant. Jaarlijkse vergoedingen zijn gekoppeld aan het indexcijfer uitgaande van het Ministerie van Openbare Werken en gepubliceerd door SOPA van het stelsel D van de sociale lasten. De vergoedingen worden jaarlijks aangepast volgens volgende formule: Basisvergoeding x (0,1 + (0,9 x (nieuwe sopa index))) Basis sopa index
5. De leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van Smart-Alarmsystemen. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulatie van het contract. Deze termijnen nemen een aanvang of worden, indien een vaste aanvangsdatum werd overeengekomen, uitgesteld tot op het ogenblik dat cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:  wij zijn in het bezit gesteld van een voor akkoord ondertekende overeenkomst of prijsofferte  het overeengekomen voorschot vóór de levering werd betaald  de klant heeft alle gegevens verstrekt, die nodig zijn voor het opstellen en uitvoeren van het contract. Iedere gebeurtenis buiten de wil van Smart-Alarmsystemen, die de regelmatige toelevering, de normale productie, het vervoer van de goederen of de normale uitvoering van de overeenkomst belemmert of bemoeilijkt, laat Smart-Alarmsystemen toe de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig te annuleren of haar uitvoering te vertragen zonder dat de klant zal gerechtigd zijn op schadevergoeding. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds af fabriek. De kosten en risico van lading en transport zijn ten laste van de klant. De bestelling van bijkomende leveringen wordt bewezen door de uitvoering zelf ervan. Zij worden aangerekend aan de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen van Smart-Alarmsystemen en zijn dadelijk eisbaar na facturatie
6. Klachten betreffende zichtbare gebreken en/of betreffende de hoeveelheid, of de conformiteit van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken en/of de prijzen/facturen, moeten ons ten laatste 8 dagen na ontvangst van de goederen/uitvoering van de werken ter kennis gebracht worden en dit per gemotiveerd aangetekend schrijven, op straffe van verval. Schade naar aanleiding van installatie, onderhoud of herstellingen wordt enkel vergoed wanneer dit uitdrukkelijk werd gemeld op het installatie-, het onderhouds-, of herstellingsrapport. De klant geniet een garantie voor verborgen gebreken onder de volgende voorwaarden: - Tijdige en volledige betaling van de prijs - Verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur of binnen de 2 maanden voor consumenten, nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn. Ten aanzien van consumenten wordt overeengekomen dat tijdens de eerste zes maanden, het gebrek geacht wordt te bestaan bij levering. In alle andere gevallen dient de consument aan te tonen dat de niet-overeenstemming reeds bestond bij levering. Gebrekkige goederen kunnen alleen worden teruggezonden na ons schriftelijk akkoord en reizen altijd op kosten en risico van de klant. De garantie beperkt zich tot de vervanging, herstelling of terugbetaling van de betaalde prijs voor de geleverde goederen en geldt enkel binnen de eerste zes maanden na levering. Ten aanzien van consumenten wordt deze termijn verlengd tot twee jaar mits bewijs dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. De reparatie of vervanging van goederen doet geen nieuwe garantietermijn starten. Wat het materiaal betreft, gaat onze aansprakelijkheid nooit verder dan deze ons werd toegestaan door onze leveranciers.
7. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst verbindt Smart-Alarmsystemen zich tot een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis, waarbij zij enkel aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de schuld van haar zelf of één van haar aangestelden. Smart-Alarmsystemen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misverstanden die voortvloeien uit onduidelijke of foutieve beschrijvingen in het lastenboek. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het aanpassen en updaten van de gegevens, dit is onder meer, doch niet limitatief, de doorgegeven instructies voor de meldkamer en wijzigingen die worden aangebracht aan de lokalen en als dusdanig de werking van het systeem kunnen beïnvloeden Smart-Alarmsystemen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet correct doorgeven of aanpassen van de gegevens door de klant. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst schade ontstaat, is de klant voortdurend verplicht onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen voor beperking van de schade en herstel, dan wel te doen nemen. Inzonderheid wanneer de alarminstallatie een foutieve melding maakt of een defect vertoont, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan Smart-Alarmsystemen. Operationele kosten voortvloeiend uit wijzigingen op vraag van de klant kunnen niet aan Draadloze-alarmsystemen worden aangerekend. Problemen rond wijzigingen installatie, manipulatie, instructies van de klant (o.a. telefoonnummers) zijnde verantwoordelijkheid van de klant en kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid in hoofde van Smart-alarmsystemen.
8. Behoudens in geval van bedrog en eigen opzettelijke fout is Smart-Alarmsystemen enkel aansprakelijk voor rechtstreekse en voorzienbare schade en in geen geval voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard ook (inclusief doch niet limitatief: productieverlies, inkomstenverlies, winstderving, stagnatieschade en gelijkaardige financiële of economische verliezen, verlies van informatie, verliezen naar aanleiding van de onderbreking van de activiteiten,…). Smart-alarmsystemen is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. De contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid van Draadloze-alarmsystemen (incl. lichamelijke schade) is in ieder geval ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Smart-Alarmsystemen werd afgesloten. Dit geldt zelfs in geval van zware fout in een B2B-context. De verzekeringspolis en de polisvoorwaarden zijn op eerste verzoek ter inzage beschikbaar.
9. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van Smart-alarmsystemen contant betaalbaar op haar zetel, netto zonder korting binnen een termijn van 30 dagen te rekenen van de factuurdatum.
10. Het toestaan van betalingsuitstel of het aanvaarden van een wissel of andere handelsdocumenten, impliceren geen afstand van de algemene voorwaarden en doet geen afbreuk aan de onmiddellijke opeisbaarheid van de facturen. Elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijl intrest op gelijk aan de verwijl intrestvoet overeenkomstig de Wet op de betalingsachterstand van 2 augustus 2002 en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het openstaande saldo met een minimum van 50 euro per factuur. De kosten en erelonen van de advocaat van Smart-Alarmsystemen zijn ten laste van de klant. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen.
11. Alle geleverde goederen, materialen en uitgevoerde werken blijven eigendom van Smart-Alarmsystemen tot volledige betaling van de contractprijs. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen zijn ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van mogelijk verliezen bij wederverkoop. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te verkopen, te vervreemden, als zekerheid aan te wenden, onroerend te maken of te verwerken zolang zij onze eigendom blijven. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde goederen.
12. Bij contractuele wanprestatie (bv. niet-tijdige betaling), faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, kan Smart-Alarmsystemen de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en van rechtswege als ontbonden beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven en kan Smart-Alarmsystemen schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële zekerheden van 15 december 2004. In afwijking van artikel 1794 B.W. zal een bestelling, bij gebrek aan een door ons aanvaard tegenorder steeds worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht. Voor lopende diensten is de door de klant verschuldigde schadevergoeding gelijk aan het bedrag dat normaliter verschuldigd zou zijn voor de nog resterende periode, onverminderd de in punt 9 aangehaalde verhogingen. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat bij zijn in gebreke blijven om een factuur integraal te voldoen 2 weken na de vervaldag, Smart-Alarmsystemen haar diensten kan opschorten. De klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook.
13. Indien Smart-Alarmsystemen in uitvoering van een overeenkomst ook software levert aan de klant, dan blijft deze software steeds haar exclusieve intellectuele eigendom en wordt aan de klant slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend voor het gebruik ervan gedurende de duur van deze overeenkomst.
14. Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
15. Speciale voorzieningen met betrekking tot Bescherming van Persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens die tussen beide partijen worden uitgewisseld en in het dienstencontract zijn opgenomen, worden door de partijen behandeld overeenkomstig het toepasselijk recht inclusief de Verordening (EG) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR). Dergelijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden van en de uitvoering van het dienstencontract. De klant, wie in principe de gegevenscontroller is in de zin van de GDPR, monitort en beheert de uitvoering van het dienstencontract door de Smart-Alarmsystemen, die in principe handelt als een verwerker namens de klant en alleen die instructies opvolgt. De klant heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht om dergelijke gegevens te corrigeren, indien noodzakelijk. Indien de contractant vragen heeft over de verwerking van zijn / haar persoonsgegevens, dient hij deze in te dienen bij het bevoegd personeel belast met de overeenkomst namens de Smart-alarmsystemen. Indien in het dienstencontract de verwerking van persoonsgegevens door andere contractanten wordt vereist, zoals andere filialen van de Draadloze-alarmsystemen of derden (verkopers, leveranciers, enz.), zorgt Smart-Alarmsystemen er voor dat de gegevens worden behandeld overeenkomstig de GDPR. Dezelfde principes zijn van toepassing in het geval dat de klant de persoonsgegevens van Draadloze-alarmsystemen verwerkt. Draadloze-Alarmsystemen en de klant zullen de toegang tot de persoonsgegevens van elke partij beperken, tot het personeel op basis van need-to-know en voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering, het beheer en de monitoring van het dienstencontract.
Smart-Alarmsystemen en de klant verbinden zich ertoe alle passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot de risico's die inherent zijn aan de verwerking en de aard van de betrokken persoonsgegevens om:
a) te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot computersystemen die persoonsgegevens verwerken, en met name: - ongeoorloofd lezen, kopiëren, wijzigen of verwijderen van opslagmedia; - ongeoorloofde gegevensinvoer alsmede ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of wissen van opgeslagen persoonlijke gegevens; - ongeoorloofd gebruik van gegevensverwerkingssystemen door middel van datatransmissiefaciliteiten;
b) ervoor zorgen dat bevoegde gebruikers van een gegevensverwerkingssysteem alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens waarnaar hun recht op toegang verwijst;
c) noteren welke persoonlijke gegevens zijn meegedeeld, wanneer en aan wie;
d) ervoor zorgen dat persoonsgegevens die voor rekening van derden worden verwerkt, alleen kunnen worden verwerkt op de manier die is voorgeschreven door de andere aanbestede onderneming of derde partij;
e) ervoor te zorgen dat, tijdens de communicatie van persoonlijke gegevens en het transport van opslagmedia, de gegevens niet zonder toestemming kunnen worden gelezen, gekopieerd of gewist;
f) zijn organisatiestructuur zodanig ontwerpen dat hij voldoet aan de vereisten voor gegevensbescherming.
16. Het Belgisch recht is van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken Hasselt. De plaats van uitvoering van alle verbintenissen is de maatschappelijke zetel van Smart-Alarmsystemen.

Voorwaarden bij plaatsing door Smart-Alarmsystemen.
Deze produkten moeten een werkend stopcontact van 230VAC in de buurt van 1 m hebben.

   Alarmsysteem.
- Elke centrale van een alarmsysteem moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben of een voedingskabel uit de muur hebben.
- Elke gas-detector moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Elke buiten sirene behalve de solar modellen moeten een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Elke signaal versterker moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Elke Beam-detector zender en ontvanger moeten een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben deze kunnen ook rechtstreeks aangesloten worden.
- Elke Voedings unit moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Inbouwschakelaars moet in de inbouwdoos 230VDC hebben.
- Elke gas afsluiter moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
   Draadloos IP-camerasysteem.
- Elke NVR moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Elke draadloze IP-camera binnen of buiten moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Elke Voedings unit moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
   POE IP-camerasysteem.
- Elke NVR moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Elke Voedings unit moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- Elke switch moet een werkende stopcontact van 230VAC in de buurt van 1m hebben.
- De IP-camera's van een POE camera moeten geen werkende stopcontact van 230VAC hebben omdat de de spanning krijgen
   van de NVR via UTP kabel die gelegd word door ons bij plaatsing dor ons.

Wij kunnen ook de nodige voedingskabels en stopcontacten van 230VAC plaatsen maar dit gebeurt steeds in regie.
Het leggen van de UTP kabels naar de NVR bij POE camerasystemen is inbegrepen bij de plaatsingsprijzen van de artikels.

Bij de plaatsing is inbegrepen.
Aanvullend klein materiaal dat nodig is voor de bevestiging, zoals pluggen en schroeven,bouten,UTP kabel bij Ip-camera's.
Tijd om deze te plaatsen.
Tijd om de kabelgoten te plaatsen.
Let op: kabelgoten,pvc buizen zijn niet inbegrepen.
De voorrijkosten worden automatisch berekent bij afrekenen aan 0.5€/km vanuit Stokrooie.
Deskundige montage van jouw Smart-Alamsystemen en IP camerasystemen artikels.
Aansluiten van artikelen op jouw wifi-netwerk
Instellen van de bijbehorende app  en de nodige advies.
Service na plaatsing tel of via mail.

WiFi en mobiele apparaten
- Je smartphone moet voldoende ruimte vrij hebben voor de bijbehorende app van jouw product.
- Installeer zelf alvast de app op je smartphone en/of een ander mobiel apparaat.
- Controleer of je wifi bereik hebt waar je het systeem wilt plaatsen (vb met behulp van je smartphone).
- Heb je een product met software voor de PC? Zorg er dan voor dat je alvast een laptop of PC klaar hebt staan waar deze software op geïnstalleerd kan worden.
- Er dient een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn, waar de installateur goed bij kan, met ruim voldoende bereik op locatie.
- Je router moet voorzien zijn van tenminste één vrije LAN poort.
- Je dient je gebruikersnaam en wachtwoord van je WiFi netwerk bij de hand te hebben.

Plaats van installatie.
Je dient ervoor te zorgen dat de plek waar je jouw product wilt plaatsen, goed bereikbaar en veilig is.
De plafonds en wanden waarop of waaraan het product moet worden bevestigd, dienen voldoende stevig te zijn.
Er dient een vrij stopcontact binnen 2 meter van de installatieplek aanwezig te zijn, als het een product betreft dat stroom nodig heeft.
zoals: IP camera(indien geen POE NVR gebruikt word).alarm centrale,signaalversterker,4ch relai,NVR,switch,gasklep,gas-detector,voedingkast 12VDC.
De maximale hoogte waarop een product via de installatieservice geplaatst kan worden is 3 meter.
Let erop of er geen andere bekabeling of leidingen in de muur lopen, die de installatie van jouw product eventueel kunnen bemoeilijken.
Hier dien je van tevoren goed over nagedacht te hebben hoe dat je de kabel wilt gelegd hebben van de camera naar de router.
Aanvullend klein materiaal dat nodig is voor de bevestiging, zoals pluggen en draad, is inbegrepen.
Let op: kabelgoten en afdekplaten en kabel vallen hier niet onder.

Veiligheid 
Let op veiligheid: wijzig meteen het wachtwoord van je camera, alarmsysteem of ander beveiligingsproduct na installatie.
Ga ook zorgvuldig om met alle andere wachtwoorden.